Vào Fuel: Print on Demand

Nếu bạn có đơn hàng được đặt thay thế, bạn sẽ thấy một tracking number mới được cập nhật trên đơn hàng sau khi Fuel bắt đầu vận chuyển.

Nếu bạn chưa thấy tracking number mới, thì có nghĩa Fuel vẫn đang sản xuất đơn hàng.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?